Yönetişim ve Liderlik

PROJE 1:  Kolaylaştırıcı, Katılımcı, Paylaşımcı ve Saydam Yönetişim için Yeniden Yapılanma

Geçtiğimiz dönemde üniversitemiz ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Önümüzdeki dönemde, idari ve mali yapımızı da uluslararası bir araştırma üniversitesinin isterlerine uygun olarak güçlendirmemiz gerekmektedir.
Üniversitemizde çok iyi virtüözlerimiz mevcuttur. Birimler ve bireyler arası çok sesli ahengi sağlayarak çaldığımız “eser”i daha etkili ve güçlü bir hale getirebiliriz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu kritik dönemde, ünvanlara bakılmaksızın, sayıların esiri olmadan sonuca odaklı büyük atılımlar gerçekleşiliriz.
Bu proje kapsamında, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında, üniversitemizin tüm akademik, idari ve mali birimlerini gözden geçirerek yeniden yapılandırılması sağlanacaktır. Böylece, üniversitemizdeki süreçler ve organizasyonel yapı sadeleştirilecek ve bürokrasi etkin ve verimli hale getirilecektir. Proje kapsamında;

 • Karar verme ve uygulama süreçlerimiz,
 • Değerlendirme ve geri besleme süreçlerimiz
 • Haberleşme sistemimiz,
 • Araştırma ve öğretim yönetimimiz,
 • Süreç ve kalite yönetim sistemimiz,
 • İdari personel, akademik personel ve öğrencilerimizle iletişimimiz

düzenlenecek, katılımcılık, paylaşımcılık ve şeffaflık içselleştirilerek, sistemin bir parçası haline getirilecektir.
Ayrıca, tüm yönetmeliklerimiz güncellenerek,

 • Dekanlıklarımızın, merkezlerimizin, enstitülerimizin ve bölümlerimizin daha fazla etkileştiği, yetki ve sorumluluklarla güçlendirildiği daha dağıtık bir örgütlenme yapısı oluşturulacak,
 • Disipliner ve disiplinlerarası çalışmalarımızı zenginleştirecek bağlantı (affiliation) mekanizması kurulacaktır.

Böylece, tüm akademik ve idari etkinliklerimizin daha rahat yapıldığı, kolaylaştırıcı bir ortam yaratılacaktır. Proje, üniversitemizin tüm birimlerinde ve birimlerarası kurulan komisyonlar tarafından gerçekleştirilecek ve Rektörlük tarafından koordine edilecektir. Projede, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte’mizdeki yönetim bilimci öğretim üyelerimizin uzmanlığından yararlanılacaktır. Proje, evrimsel yöntemlerle (küçük, geri beslemeli ve dikkatli adımlarla) gerçekleştirilecektir.

PROJE 2: Üniversite Yönetim Enformasyon Merkezi’nin Kurulması

Bu projede, Bilgi İşlem Merkezi’miz, Üniversite Yönetim Enformasyon Merkezi olarak yeniden yapılandırılacaktır. Bu merkezde, yöneticilerimizin hızlı ve sağlıklı kararlar verebilmesi için gerekli tüm rapor ve veri tabanlarını bilgisayar ortamında barındıran bütünleşik bir Üniversite Bilgi Sistemi (ÜBS)kurulacaktır.
Ayrıca, öğretim üyelerimizin, akademik ve idari işlerini kolaylaştırmak üzere, tekrarlardan ve kopukluklardan arındırılmış; satınalma, döner sermaye, bütçe, öğrenci işleri, akademik özlük, seyahat vb. tüm işlemleri entegre eden bir Üniversite Yönetim Enformasyon Sistemi (ÜYES) kurulacaktır. ÜBS ve ÜYES’in kurulması ile tüm mensuplarımız ofislerinden istedikleri bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler, satınalma, akademik özlük, seyahat vb. işlemlerini ofislerinden yapabileceklerdir. Sistem, kağıtsız ofis uygulaması yapacak, üniversitemizdeki bürokrasiyi sadeleştirecek ve saydamlık, katılımcılık yaklaşımlarımıza farklı bir bakış açısı getirecektir.
Proje, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’mız ve ilgili akademik ve idari birimlerimiz içinden oluşturulan bir proje ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında Teknokent şirketlerimizden danışmanlık hizmeti alınacak ve projenin finansmanı döner sermayeden karşılanacaktır.

PROJE 3: İnsana Yatırım

Bu projede, üniversitemizdeki idari ve akademik personelin nitelik ve niceliklerinin artırılması için birlikte geliştireceğimiz stratejik yaklaşımlar uygulanacaktır.
Akademik personelimizin nitelik ve niceliğini geliştirmek üzere bölüm ve fakültelerimiz tarafından belirlenecek olan ihtiyaçlar Rektörlüğe iletilecektir. Gelen taleplere göre, akademik personelimizin araştırma yönetimi, liderlik, etkili eğitim, etkili iletişim, girişimcilik vb. konularda bilgi ve becerilerini artırmak için çeşitli kurslar ve seminerler düzenlenecektir. İsteyen öğretim üyelerimizin bu alanlarda uluslararası konferans ve seminerlerden yararlanabilmeleri için destek sağlanacaktır. Ayrıca, proje kapsamında,

 • Genç öğretim üyelerine lojman, seyahat desteği ve araştırma projelerinde öncelikler sağlanması,
 • Terfi ve atamada cezalandırıcı değil ödüllendirici mekanizmalara ağırlık verilmesi,
 • Araştırma görevlisi kadrolarımızın artırılması için hükümet ve YÖK nezdinde etkili girişimler yapılması,
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanı kontenjanlarımızın artırılması için Maliye Bakanlığı nezdinde girişimler yapılması,
 • Başarılı  mezunlarımızın öğretim üyesi olarak üniversitemize kazandırılması,
 • Beyin göçünün tersine döndürülerek yurt dışındaki bilim insanlarımızın geri kazanılması

konuları çalışılacaktır. Ayrıca, Rektörlük, üniversitemize akademik personel çekmek için uluslararası düzeyde yapacağı tanıtım etkinliklerinin yöntem ve kapsamını belirleyecektir.
Halen, üniversitemizin en ciddi sorunlarından biri de, sayıları giderek azalan idari personelimizin sürekli büyümekte olan üniversitemizin gereksinimlerini karşılayamamasından kaynaklanmaktadır. İdari personelimiz üniversitemizin belkemiğidir. Üniversitemizdeki hemen hemen her türlü etkinliğin kalitesini ve verimliliğini doğrudan etkileyen bu zaafı gidermek için yöntemler geliştirmemiz, üniversitemizin hedeflerine ulaşabilmesi için son derece önemlidir. İdari personelimizin nitelik ve niceliğini artırmak üzere şu başlıkların altını hep birlikte dolduracağız:

 • Ulusal ve uluslararası ARGE projelerimizin bütçelerinden idari personel için kaynak ayrılması.
 • Teknopark şirketlerimizle yapılan anlaşmalara idari personel desteği için maddeler konulması.
 • Vakıf gelirlerimizin bir kısmının idari personel istihdamında kullanılması,
 • Hükümet ve YÖK nezdinde yapılacak girişimlerle idari personel ve akademik personel kadrolarımızın artırılması.
 • Sürekli Eğitim Merkezi’mizde idari personelimizin eğitimleri için bir birim oluşturulması.
 • Mevcut idari personelimizin bilgi ve becerilerini artırmak üzere, batılı ülkelerde de olduğu gibi mesai saatlerinin en az beşte biri kadar hizmet içi eğitim sağlanması.

Proje ekibi, idari ve akademik personelimiz, vakıf ve Teknopark şirketlerimizin temsilcilerden oluşacak ve doğrudan Rektör’e bağlı olarak çalışacaktır. Projenin finansmanı döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.

PROJE 4: Finansal Kaynakların Artırılması ve Yönetilmesi

Günümüzde bilgi, büyük bir sosyal ve ekonomik sermaye haline gelmiştir. Bilginin üretimi, dağıtımı ve kullanımı ise bir iş kolu olmuştur. Proje kapsamında, üniversitemize yakışır, kaliteli ve bol kaynak yaratabilmemiz için aşağıda belirlenen konularda çalışmalar yapılacaktır:

 • Toplumu, devleti ve sanayii ikna edici sosyal bilim ve uygulamaya yönelik Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Projeler YUUP), üretilmesi ve bu projelerle üniversiteye idari personel, uzman, teknisyen ve altyapı desteği sağlanması,
 • Uygulamalı proje üretmeye elverişli olmayan alanlara ve temel bilim araştırmalarına,  YUUP’lardan elde edilen kaynağın bir kısmının aktarılması,
 • Harvard, Princeton, Oxford vb. üniversitelerde olduğu gibi, özel kürsülerin (endowed chair) kurulması ve uluslararası düzeyde Türk ya da yabancı öğretim üyelerinin getirilmesi,
 • Endüstriyel Ürünler ve Verimlilik Ofisi kurarak bu ofiste ürettiğimiz elverişli bilginin teknolojiye dönüşmesi ve Teknopark’ımız ile üniversitemizin verimli etkileşimi için stratejik yaklaşımların geliştirilmesi,
 • Uygulamalı araştırma yapan merkezlerimizin firmalarla ve ilgili kamu kurumları ile akademik değerlere dayalı stratejik ortaklıklar geliştirmesi,
 • Üniversitemize çeşitli kamu kurumlarından aktarılan araştırma fonlarının ve üniversite paylarının verimli yönetilmesi için idari ve mali yapımızın düzenlenmesi .

 

PROJE 5: Uluslararası Araştırma Üniversitesinin Tanım ve Gerekleri: Bilim Stratejileri ve ARGE Destek Merkezi

Her fırsatta ODTÜ’nün uluslararası bir araştırma üniversitesi olduğunu söylüyoruz. Bu kavram, üniversitemizde, uluslararası makale sayısı ile neredeyse özdeşleşmiştir. Oysa, yayın tek başına amaç olamaz. Yayın bir haberleşme aracıdır.
ODTÜ’de, temel bilim araştırmalarından toplumsal yarar üretmeye kadar uzanan araştırmalar zinciri birbirinden oldukça kopuk olarak sürmektedir. Oysa, her düzeyde üretilen bilginin, zincirin bir sonraki halkası tarafından süratle kullanılması gerekir. Aksi takdirde, üretilen bilgi eskir ve değerini yitirir. Araştırmalarımızın yeni bir teknolojiye ya da başka araştırmaları tetikleyen bir etkiye dönüşmesi beklenir. Aksi halde, araştırma raflarda duran tezlerden, yayınlanan makalelerden öteye gidemez. Halen ülkemizde de, üniversitemizde de üretilen bilginin kullanımında, her kademede sorunlar mevcuttur.
Araştırma üniversitesi olmak ne demek? Araştırma sonuçlarımızı üniversite dışına yayın ve eğitimin dışında hangi yöntemlerle yayacağız? Bu projede, halen slogan niteliğindeki “Uluslararası Araştırma Üniversitesi” deyiminin altını doldurarak bu hedefe ulaşmak için gerekli adımları belirleyeceğiz.
Üniversite doğası gereği uluslararası bir kurumdur. Bu anlamda, Uluslararası İlişkiler Ofisi uluslararasılaşmanın sadece bir bileşenidir. Proje kapsamında, bütünsel bir bakış açısı ile tüm akademik ve idari birimlerimizin uluslararası aktivitelere uygun olarak yapılandırılması, yabancı dil bilen idari personel ile işletilmesi, ulusal ve uluslararası aktiviteleri entegre edecek yeteneklerimizin geliştirilmesi sağlanacaktır. Uluslararasılaşmanın sosyal, politik, bilimsel, ve ekonomik pek çok boyutunu birlikte göz önüne almadan uluslararası bir üniversite olmamız mümkün değildir.
Proje kapsamında, ODTÜ’nün uluslararası bir araştırma üniversitesi olabilmesi için; Araştırmalar Koordinatörlüğü yeniden yapılandırılacak, güçlendirilecek ve Bilim Stratejileri ve ARGE Destek Merkezi haline getirilecektir. Bu merkez, başta Teknoloji Politikaları Merkezi’miz olmak üzere, ilgili akademik birimlerimizin desteği ile TÜBİTAK, DPT ve TÜBA gibi politika üreten kurumlarla eşgüdümlü çalışarak  ülkemiz ve üniversitemiz için bilim ve teknoloji geliştirme stratejileri üretecek ve ürettiğimiz bilginin kullanılabilirliğini, etkinliğini ve verimliliğini artıracak ve araştırmalarımızı kolaylaştıracaktır. Bu merkezde, araştırmaların türlerine göre öğretim üyelerimizin değişen ihtiyaçlarına cevap verilecektir. Araştırmalarımızın maliyetini azaltıp etkinliğini artıran mekanizmalar kurulacaktır.
Bilim Stratejileri ve ARGE Destek Merkezi, daha önce tüm üniversitelerimizle birlikte kurmaya çalıştığımız Türkiye Araştırma Alanı’nı güçlendirmek, dünya ile, özellikle de Avrupa Araştırma Alanı ile, bütünleşmek üzere ülke çapında Araştırma Forumlarını oluşturacaktır. Bu forumların ortak projeler üretebilmeleri ve bu projeleri hayata geçirebilmeleri için diğer üniversitelerle koordine olarak ortak kaynak ve sekreterya sağlanacaktır.
Bilim Stratejileri ve ARGE Destek Merkezi, üniversite kaynaklı temel bilim ve disipliner araştırmaya önem verecek ve bu tür araştırmaları desteklemek için büyük uygulama projelerinin rektörlük paylarından kaynak aktaracaktır. Temel bilim araştırmalarında çeşitliliği ve mükemmeliyeti artırıcı stratejik yaklaşımlar izlenecektir.
Merkez bünyesinde, üniversite dışından gelen uygulamalı araştırma, probleme dayalı çözüm ya da teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalar için Proje Destek Ofisi ve Teknoloji Dönüşüm Ofisi oluşturulacaktır. Bu ofiste  öğretim üyelerimize;

 • Finansman ve bütçe danışmanlığı,
 • Akademik ihale ve satınalma desteği,
 • Ulusal proje yönetimi ve hazırlama desteği ,
 • Uluslararası proje yönetimi ve hazırlama desteği

sağlanacaktır.