Öğretim ve Araştırmaya Bütünsel Bakış

PROJE 15: Programlarımızın Güçlendirilmesi  ve Araştırarak Öğrenme

Bu projede, lisans ve lisansüstü programlarımızı güçlendirmek amacı ile fakülte, enstitü ve bölümlerimizin içinde araştırarak öğrenme paradigmasını öğretim sistemimize entegre edecek bir yapılanma geliştirilecektir. Proje kapsamında, disiplinlerarası, hızlandırılmış ve odaklanmış programlar, başka üniversite ve bölümlerle birleşik diploma olanakları, çift anadal ve yandal programları ele alınacak, müfredatlar bilim felsefesi, kültür, sosyal sorumluluk, girişimcilik, etik vb. içerikli derslerle zenginleştirilecektir.
Araştırarak öğrenme yöntemlerini derslerinde uygulamak isteyen hocalarımıza, destek vermek üzere Öğretim Teknolojileri Birimi güçlendirilecektir. Bu birimde, ihtiyaç duyan öğretim üyelerimize

 • yeni ders materyali geliştirmeleri,
 • web sitesi hazırlamaları,
 • ders ve deneylerini videoya çekmeleri,
 • uygulamalı alanlarda bilgisayar destekli simülasyonlar geliştirmeleri,

için teknik destek sağlanacaktır .

Programlarımızın birçoğunda alan çalışması, öğretim, araştırma ve topluma hizmet için büyük bir önem taşımaktadır. Bu tür programlarda, öğrencilerin hocaları ile birlikte çalışmalarının bir kısmını ilgili alanlarda yapabilmeleri için kaynak sağlanacaktır.
Ayrıca, tüm laboratuvarlarımız ve sınıflarımız araştırarak öğrenme sistemine göre yenilenecektir. Servis dersleri için, yerleşkenin merkezi bir yerinde modern bir sınıf binası oluşturulacaktır.
Dünyada, bilgi üretiminin ivmesi arttıkça, sürekli olarak, yeni disiplinler belirmekte, yeni teknolojiler gelişmekte, yeni sorun ve ihtiyaçlar gündeme gelmektedir. Bizim de programlarımızı sürekli olarak güncellememiz, çağdaş üniversiteler ile aynı kulvarda yarışmak üzere kendi uzmanlık alanımıza giren konularda eğilimleri izleyerek yeni programlar oluşturmamız gerekmektedir.
Bu projede, enstitülerimiz ve fakültelerimiz tarafından oluşturulacak bir komisyon ile, güçlü disipliner yapımızı disiplinlerarası programlar geliştirmek üzere değerlendireceğimiz program tabanlı öğretim sistemi geliştirilecektir. Proje kapsamında, oluşturulacak “Disiplinlerarası Programlar Birimi” nin yapısı, çalışma yöntemleri ve yeni program açılmasının kriterleri belirlenecektir.  Disiplinlerarası Programlar Birimi, önerilen programlar Senato’ya sunulmadan önce yapılması gerekli çalışmaları koordine edecektir.
Projede, Rektörlük, enstitü ve fakültelerin otonom yapılarını güçlendiren, önlerini açan, çalışmalarını kolaylaştıran ve destekleyen bir tutum içinde, gelen taleplere göre gerekli yönetsel düzenlemeleri yapacaktır.

Projede, kütüphanemizi dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri haline getirmek, laboratuvar ve sınıflarımızı yenilemek için gereken kaynak, DPT’den altyapı projesi olarak sağlanacaktır. Proje çalışmaları 2009 yılı sonunda tamamlanarak çıktıları kurumsallaştırılacaktır.

PROJE 16: Bilim-Öğrenim Köprüsü

Bu projede, öğrenim, araştırma ve hatta topluma hizmeti ilişkilendirerek bütünleştirmeyi hedefleyen stratejik bir yaklaşım ve bu yaklaşımın bölüm, fakülte, enstitü ve merkezlerimizdeki çeşitli uygulamaları geliştirilecektir.
Üniversitemizde öğretim dışı yapılan tüm entellektüel etkinlikleri “Araştırma” sözcüğü altında ifade ediyoruz. Oysa, araştırmanın çok değişik türleri olduğunu ve her bir türün değişik disiplinlerin öğrenimiyle ilişkilendirilmesinin farklı metodolojiler gerektirdiğini göz önüne almamız gerekmektedir. Araştırmalarımızı;

 • Temel Bilim
 • Uygulamalı Bilim
 • Üretimin hammaddesi olan bilgi
 • Üretimin sonunda elde edilen bilgi
 • Teknoloji geliştirme
 • Probleme dayalı çözüm
 • Bilginin ekonomik değer haline dönüştürülmesi için gereken araştırma
 • Bilginin topluma kazandırılması ve kullanımının sağlanması için gereken araştırma
 • Bilginin ulusal ve uluslararası çevreye transferi için yapılan araştırma

olarak gruplayabiliriz. Araştırmanın karakterine, lisans ve lisansüstü programlarımızın içeriğine göre akademik birimlerimizin bünyesinde yapılan araştırmayı, öğrenimle değişik tür ve düzeylerde ilişkilendirecek titiz bir çalışma yapmak gerekir. Bu çalışmada;

 • Programlarımızın içerisine öğrencinin bilimsel düşünce yetisini kazanmasını sağlamak ve bilimi bir bütün olarak görerek  hayat disiplini olarak algılamasına yardımcı olmak amacıyla bilim tarihi, epistemoloji, araştırma yöntemleri vb. derslerin yerleştirilmesi,
 • Elverişli araştırma projelerimize, ödev ve dönem projelerinin içinde yer verilmesi ve böylece bilim ve öğrenme arasında simbiyotik ilişkinin kurulması,
 • Elverişli doktora ve yüksek lisans tezlerini ortak araştırma projeleri altında bütünleştirerek araştırma ve öğretim arasında melez (hibrit) ilişkinin kurulması,

sağlanacaktır.
Ayrıca,  fakültelerimizin bünyesinde lisans öğrencilerimizin araştırma becerilerini artırmak ve mevcut araştırma projelerimizde olabildiğince yer almalarını sağlamak amacı ile Lisans Öğrencileri Araştırma Programı oluşturulacaktır. Bu program vasıtası ile merkez ve enstitülerimizde yapılan araştırmalarda başarılı lisans öğrencilerimize görevler verilecektir. Öğrenci asistanlığı, lisans öğrencilerine araştırma becerileri kazandırmak üzere güçlendirilecektir.

Araştırma-öğrenim ilişkisi için fakülte, enstitü ve merkezlerimiz arasında bağlantı ve koordinasyon sağlayan akademik kurullar oluşturulacak, araştırma merkezlerimizde öğrencilerimize daha fazla yer verebilmek için ödül ve teşvik mekanizmaları geliştirilecektir. Proje kapsamında yapılacak olan düzenlemeler, hocalarımızla öğrencilerimiz arasındaki etkileşimi yeniden tanımlayacak, araştırma, eğitim ve hatta topluma hizmet etkinliklerimizi bütünleştirecek ve güçlendirecektir.
Bu projeyi hayata geçirmek üzere Rektörlüğe bağlı geçici bir proje ofisi kurulacak ve bu ofis fakülte ve enstitülerimiz içinde yapılacak olan çalışmaları koordine edecektir. Projenin bir yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin çıktıları içinde yer alacak kalıcı birim ve yönetmeliklerle, araştırma ve öğretim ilişkisinin güçleneceği sürdürülebilir bir yapılanmanın oluşturulması beklenmektedir.

PROJE 17: Bilişim Altyapısı ve Yüksek Başarımlı Hesaplama

Yerleşkemizde, çeşitli birimlerimiz tarafından işletilen birçok bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bu laboratuvarların sürekli yenilenmesi ve işletilmesi oldukça pahalıdır. Ayrıca, geniş mekanlar gerektiren bu laboratuvarlarımız, karmaşıklığı yüksek paralel programların koşulması için yeterli değildir.  Bu proje kapsamında,

 • Tüm öğrencilerin üniversiteye ilk girişte kişisel bilgisayar edinmeleri için, bilgisayar firmaları ve bankalarla ortaklaşa yürüttüğümüz bir program başlatılacaktır. Maddi durumu elverişli öğrenciye düşük faizli kredi, elverişsiz olana ise burs sağlanacak ve firmalarla yapılacak olan anlaşmalarla öğrencilerimizin bilgisayar edinimi kolaylaştırılacaktır. Böylece, kişisel bilgisayar laboratuvarlarımızın yükü ortadan kalkacak, bu birimlerdeki öğrenci asistanları ve personel daha gerekli alanlara kaydırılacak ve kazanılan mekanların çoğu akdemik amaçlar için değerlendirilecektir. Projenin yıllık bütçesi bir milyon YTL olarak öngörülmektedir. Bu tutar, halen üniversitemizdeki bilgisayar laboratuvarlarının işletilmesi ve yenilenmesi için gereken miktarın çok altındadır. Böylece, üniversitemiz büyük bir tasarrufa da gitmiş olacaktır.
 • Yerleşkelerimizin açık ve kapalı bütün alanlarından kablosuz internet erişimi sağlanacaktır.
 • Paralel programlama gereksinimlerimiz için ise Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi kurulacaktır. Bu amaçla bir DPT projesi hazırlanacaktır.