Ulusal ve Uluslararası Çevre

PROJE 9: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın (ÖYP) Güçlendirilmesi ve Araştırma Görevlilerimize Yaygınlaştırılması

Bu projede, ÖYP’nin akademik olarak güçlenmesi ve ÖYP’deki maddi olanakların üniversitemizdeki araştırma görevlilerimize sağlanabilmesi için çalışmalar yapılacaktır. ÖYP’nin seyahat, makina/techizat ve sarf malzemesi bütçesinden ODTÜ’de doktora yapan tüm araştırma görevlileri yararlanabileceklerdir. Projeye eskiden olduğu gibi DPT’den kaynak sağlanacaktır. Bu konuda Maliye Bakanlığı ve DPT ile görüşmeler yapılmış ve olumlu geri bildirim alınmıştır.

PROJE 10: Doktora Sonra Araştırmacı Programı’nın (DOSAP) Güçlendirilmesi

Mevcut hali ile DOSAP programı tek taraflı işlev yapmakta ve sadece üniversitemize diğer üniversitelerden öğretim üyesi kabul etmektedir. Halen, üniversitemizdeki genç öğretim elemanlarının ve doktorasını tamamlamış olan araştırma görevlilerinin özellikle yurt dışına gitmesi için bir düzenleme mevcut değildir.
Bu projede, DOSAP’ın kendi öğretim elemanlarımıza uygulanması için bir model geliştirilecektir. ÖYP ile bir yıl yurtdışına giden araştırma görevlimize, DOSAP’ta bir yıl daha gidebilme olanağı tanınacaktır. ÖYP ve DOSAP’ın güçlendirilmesi ile ODTÜ’de doktora yapan yüksek başarılı araştırma görevlilerimizi öğretim elemanı olarak kabul etmemiz kolaylaşacaktır. Bu durum hem ÖYP ve DOSAP’ta kaliteyi artıracak, hem de üniversitemiz için gerekli insan kaynağını zenginleştirmek için yeni bir olanak sağlayacaktır. Projenin finansmanı için Fulbright, TÜBİTAK ve TÜBA ile görüşmeler yapılmıştır. TÜBA, bizim önerilerimizle, bu amaca hizmet eden yeni bir program başlatmıştır.

PROJE 11: YUUP Ofisi ve Ortak Çalışma Platformları

Türkiye’nin sorunları, çok değişik boyutlarda üreteceğimiz bilimsel ve yaratıcı çözümler beklemektedir. Bu sorunları, Teknopark’ımızdaki şirketlerimizle, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte çözmek üzere gerekli projeleri üretmek ve bu projeleri hayata geçirmek bizim görevimizdir.
Ülkemizde araştırma talebi yaratamaz ve topyekün kalkınmayı sağlayamazsak, dünya çapında bir araştırma üniversitesi olmamız mümkün değildir. Üniversitemiz tarafından üretilen bilginin endüstri, kamu kurumları ve toplum tarafından değerlendirilebilmesi için, üniversitenin çevresinde ortak çalışma platformu oluşturacak birçok arayüz, kurum ya da birim gerekmektedir. Araştırma ve uygulama merkezlerimiz, Teknopark’ımız, ODTÜ Geliştirme Vakfı şirketlerimiz toplum ile üniversitemiz arasında köprü sağlayan önemli ortak çalışma platformlarıdır. Bu arayüzler, toplumun çeşitli kesimleri ile üniversitemiz arasında kanallar açmaktadırlar. Bu kurumların, üniversitemizde üretilen bilgiyi transfer edebilmeleri için titiz bir çalışma yapmak gerekmektedir. Ayrıca, üniversitemizin içinde ve çevresinde yeni merkez ve birimler, ulusal ve uluslararası laboratuvarlar ve stratejik ortaklıklar kurulması büyük bir önem taşımaktadır. YUUP projelerini, ancak arayüz kurumlarında oluşturacağımız ortak çalışma platformlarında gerçekleştirebiliriiz. Ortak çalışma platformlarında öğrencilerimizin ve idari personelimizin yer almasıyla projelerimizin nitelik ve niceliğinde sıçramalar sağlanacaktır.
Bu projede, ortak çalışma platformlarında gerçekleştireceğimiz YUUP’ların etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için Rektörlüğe bağlı YUUP Ofisikurulacaktır. YUUP Ofisi, çok paydaşlı, disiplinlerarası, uluslararası platformlarda yer aldığımız YUUP projeleri gerçekleştirmek isteyen öğretim üyelerimize yön verecek, hizmet edecek, öğretim üyelerimizin bürokratik engellerden arınarak projelerini etkili ve verimli bir şekilde yürütmelerini sağlayacaktır. YUUP Ofisi, ARGE kaynağı sağlayan TUBİTAK, DPT, ve  TÜBA gibi  ulusal kurumlarla sağlıklı ilişkiler kurarak, öğretim üyelerimizin proje kaynaklarına erişimini ve bu kaynakları kullanımını artıracaktır. Ayrıca, Teknopark şirketlerimizin öğretim üyeleri ile ortak projeler geliştirebilmesi için kolaylaştırıcılık görevi yapacaktır.
YUUP Ofisi, ülkemizin öncelikli alanlarında projeler üretebilmek için ulusal ve uluslararası çalıştaylar ve proje pazarları düzenleyecektir. Üniversitemizde, öğrenci, akademik ve idari personelimizin performanslarını ölçmek üzere geliştirmiş olduğumuz ödül, terfi, atama ölçütlerimizde YUUP’lara da yer verilecektir.
Halen, YUUP türü büyük projelerimizi hayata geçirmek üzere büyük bir ARGE binası yapılmaktadır. Bu binanın 2009 yılında tamamlanması beklenmektedir. Bina ofisleri büyük YUUP gerçekleştirmek isteyen öğretim üyelerimizin gerek duyduğu fiziksel alanı sağlamak amacı ile kullanılacaktır.
Başta Rektör’ün kendisi olmak üzere, üniversite yönetimi ulusal ve uluslararası kurumlar ile üst düzey temaslar kurarak YUUP’lar için gerekli kaynakları temin edeceklerdir.
Proje, Rektörlük’te kurulacak olan Bilim Stratejileri ve ARGE Destek Ofisi tarafından TÜBİTAK ve TÜBA işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

PROJE 12: Toplumsal Duyarlılığın Geliştirilmesi: Toplum ve Bilim Merkezi, ODTÜ Yayıncılık, ODTÜ Radyo, ODTÜ TV,  Kültür ve Kongre Merkezi, Derneklerimiz

Bu proje kapsamında, Toplum ve Bilim Merkezi’mizin koordinasyonu ile toplumsal duyarlılığımızı güçlendirmek ve toplumla aramızda yeni kanallar açmak üzere Bilim ve Teknoloji Müzesi, ODTÜ yayıncılık, ODTÜ Radyo, ODTÜ TV ve Kültür ve Kongre Merkezi’mizi değerlendireceğiz.
Öncü olduğumuz bilimsel alanlarda ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplar çıkarmak üzere, ODTÜ Yayıncılığı geliştireceğiz. Kültür ve Kongre Merkezi, ODTÜ Radyo ve TV’yi çalışmalarımızı tanıtma, topluma kazandırma ve toplumu bilgilendirmede kullanacağız. Bu tür çalışmalarla toplumun önünü açan hocalarımızı ödüllendireceğiz. Bunun için diğer üniversitelerle işbirliği yaparak ulusal bilim dernekleri ve ağlar kuracağız.
Ayrıca, Toplum ve Bilim Merkezi’mizin koordinasyonu ile, çeşitli bölümlerden lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz, danışmanları ile birlikte üniversiteye girişlerinden itibaren ödev, proje ve tezleri kapsamında toplumsal sorumluluk projeleri geliştirecek ve hayata geçireceklerdir. Projelerde, mesleki bilgi ve becerilerimizi öğrencilerimizle birlikte topluma aktarmamız ve toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler üretmemiz amaçlanmaktadır.
Böylece, toplumla üniversitemiz arasındaki etkileşim artırılacak, ürettiğimiz bilginin öğrencilerimize olduğu kadar topluma da akışı için bir kanal açılacaktır. Gelecek nesillerde toplumun sorunlarına karşı duyarlılık yaratılacaktır.
Proje kapsamında, fakülte ve enstitülerimizde oluşturulan komisyonlarla birlikte projelerin nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, lisans ve lisansüstü öğretimle ilişkilendirilmesi ile ilgili yönetmelik çalışmaları da yapılacaktır. Projelerin içeriklerine göre değişik kurum ve özel kuruluşlardan fon sağlanacaktır. Kaynak bulmak amacı ile, devletin çeşitli kurumları ile görüşülecek ve  gerekirse mezun derneklerimiz ile birlikte kampanyalar düzenlenecektir.

PROJE 13: Öğrenci Gelişim ve Etkinlik Merkezi

Öğrenci Konseyi’mizin ve Toplulukları’mızın gerçekleştirecekleri etkinlikler için Öğrenci Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Merkezi kurulacaktır. Bu merkez için yapılacak binada konferans salonları, toplantı ve gösteri salonları, kitaplık ve çalışma salonları bulunacaktır. Öğrencilerimizin bilim sevgisi ve etik değerler kazanması ve öğrenme kültürlerinin zenginleştirilmesi için danışman öğretim üyelerimiz rehberliğinde programlar düzenlenecektir. Ayrıca, tüm mensuplarımızın ve öğrencilerimizin yararlanacağı bir açık hava sineması da  planlanmaktadır. Proje, Devlet Planlama Teşkilatı’na bir altyapı projesi olarak sunularak destek istenecektir. Projenin 2010 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

PROJE 14: Yaşadıkça Öğrenme için Siber Üniversite ve Elektronik Sınav Merkezi

Çağdaş toplumların öğrenme ihtiyaçları giderek artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu ihtiyaçlara cevap veren etkin yöntemler üretmek, yaşadıkça öğrenmeyi toplumsal kültürün bir parçası haline getirmek ve bunu büyük toplum kitlelerine yaygınlaştırmak için uzaktan öğrenme teknolojilerini kullanan bir Siber Üniversite kuracağız.
Yapılan öngörü çalışmalarında, önümüzdeki birkaç yıl içinde, üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerindeki hayat boyu öğrenme programlarına, lisans öğrencilerinin 10 katına yakın katılımcı olacağı öngörülmektedir. Batıda, birçok üniversite bu talep patlamasına hazırlanmak üzere uzaktan eğitim teknolojilerini devreye almaktadır.
Biz de, geçtiğimiz dönemde Türkiye’de ilk İnternete dayalı programları başlatan üniversite olduk. İnternet üzerinden pekçok eğitimler verdik. 100’ler mertebesinde öğrenci kitlelerine hitabeden bu programları, 10.000’ler mertebesine çıkararak hem toplumumuzun çok önemli bir ihtiyacına cevap vermiş, hem de üniversitemiz için kaynak yaratmış olacağız.
Bu projede, Ankara yerleşkemizden ülkemize ve dünyaya kaliteli, etkin ve sürekli eğitim vermek üzere açılacağız. Bilgiyi tebeşirin ötesindeki araçlarla genç kuşaklara ve topluma ileteceğiz. Değişik nitelikte ve nicelikte birçok sertifika programını ve kursu, uzaktan eğitimle geniş halk kitlelerine ulaştıracağız. Kaliteli içerik geliştirmek için diğer üniversitelerle ortak çalışmalar yaparak güçleneceğiz ve ülke çapında üniversitelerarası büyük bir siber ağ kuracağız.
Siber Üniversite’de, diğer üniversitelerimizle koordine olarak  web tabanlı Türkçe ve İngilizce ders materyali ve kitaplar hazırlayarak yüksek öğrenim sistemimizin kalitesini artırmaya çalışacağız.
Ayrıca, Bilişim Okur Yazarlığı, ve İngilizce gibi yaygın alanlarda, bilgisayar ortamında geliştirdiğimiz sınav sistemi ile ulusal ve uluslararası sertifikalar vereceğiz. Bu amaçla bir Elektronik Sınav Merkezi (ESM) oluşturacağız. Randevu usulü ile yıl boyu çalışacak olan bu merkezde, isteyen istediği gün ve saatte sınava girebilecek. Elektronik Sınav Merkezi ile ilgili teknik çalışmalarımız tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönemde ESM’nin Sürekli Eğitim Merkezi’mizin bünyesinde hizmete girmesi ile ilgili idari mekanizmayı kuracağız.